REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE

REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE

§ 1 definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – firma LEVEL Pietrzak & Żontołw spółka jawna, ul. SZPITALNA 38 31-024 KRAKÓW
 2. MAŁOPOLSKIE NIP: 5130236258, będąca Organizatorem Imprezy w Klubie.
 3. Klub – klub „COCO Music Club”, znajdujący się pod adresem: ul. Szpitalna 38, 31-024 Kraków.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.clubcoco.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 5. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. 
 6. System – system płatności online pod adresem internetowym https://www.clubcoco.pl/sylwester/ za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Biletu na Imprezę.
 7. Impreza – impreza sylwestrowa odbywająca się w dniu 31.12.2021 od godz. 22:00 do godziny 06:00 w dniu 01.01.2022 w Klubie.
 8. Regulamin – regulamin dostępny na stronie www.clubcoco.pl.
 9. Zasady – zbiór zasad obowiązujących w Klubie, dostępny na stronie www.clubcoco.pl, do których przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik w momencie zakupu Biletu.
 10. Loża – miejsce siedzące w Klubie podczas Imprezy.
 11. Zasady rezerwacji – zasady rezerwacji Loży na Imprezę, dostępne na stronie https://www.clubcoco.pl/sylwester/
 12. Dowód zakupu – wiadomość generowana automatycznie wysłana na adres e-mail Użytkownika po poprawnym dokonaniu płatności.
§ 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 4. Organizator określa Zasady korzystania z Klubu.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
§ 3 Instrukcja korzystania z serwisu
 1. Użytkownik chcący kupić Bilet na Imprezę za pośrednictwem Systemu musi kolejno:
 • wejść na stronę Systemu
 • wybrać opcję „KUP BILET”
 • na kolejnym etapie, w zależności od daty zakupu Biletu, ponownie wybrać opcję „KUP BILET”
 • następnie dokonać płatności postępując zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie
 1. Użytkownik chcący kupić Loże na Imprezę za pośrednictwem Systemu musi kolejno:
 • wejść na stronę Systemu
 • wybrać opcję „KUP LOŻE”
 • wybrać Loże na podstawie graficznej wizualizacji dostępnych miejsc (każda loża posiada indywidualny numer, informację o ilości miejsc siedzących, cenie oraz dostępności)
 • na kolejnym etapie, w zależności od daty zakupu Biletu, ponownie wybrać opcję „KUP BILET”
 • następnie dokonać płatności postępując zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie
 1. Dowodem zakupu Biletu jest wiadomość wygenerowana automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Organizator nie wysyła Biletów w formie papierowej ani elektronicznej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do konta oraz danych zamówienia.
§ 4 Wybór sposobu płatności
 1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:
 • przelewem
 • za pośrednictwem serwisu Tpay (regulamin serwisu dostępny na stronie: https://tpay.com/)
 • za pośrednictwem serwisu Blue Media (regulamin serwisu dostępny na stronie: https://bluemedia.pl/)
 • za pomocą kart:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet ponosi Użytkownik.
 2. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora i w przypadku płatności:
 3. a) przelewem bankowym – płatność musi być dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia;
 4. b) kartą kredytową oraz za pomocą przelewu elektronicznego – płatność powinna być dokonana w czasie podanym podczas składania zamówienia
 5. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 pkt. 2 Regulaminu.
§ 5 Zakończenie procesu zakupowego
 1. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych
 • Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży
 • Bilet nie został opłacony w terminie określonym w §4 pkt 4 Regulaminu
§ 6 Odwołanie imprezy oraz procedura reklamacyjna 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.clubcoco.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §6 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora, aktualnych danych do przelewu bankowego, Dowodu Zakupu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o odwołaniu Imprezy.
 4. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: info@clubcoco.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej zakup Biletu lub Loży oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprez. Organizatora może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
© Coco Music Club 2021.

KLUB COCO KRAKÓW

Miejsce o szczególnym nacisku na dobrą zabawę, zadowolenie i bezpieczeństwo klientów. Atmosferę klubu tworzy przede wszystkim świetna muzyka.
Do dyspozycji gości są 3 starannie przygotowane bary, 2 dancefloory, sala VIP oraz palarnia.

KONTAKT

Szpitalna 38, 31-024 Kraków
12 429 69 83
manager@clubcoco.pl
Piątek 22:00 - 06:00
Sobota 22:00 - 06:00